کلیدواژه‌ها = دما
مدلسازی رفتار هیدرولوژیکی حوضه آبخیز متأثر از تغییر رژیم بارش در آینده (مطالعه موردی حوضه‌های آبخیزحسین‌آباد راین و تلنگو بم، استان کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

10.30488/ccr.2023.371156.1106

علی سلمان زاده یزدی؛ مهدی حیات زاده؛ علی فتح‌زاده؛ محمدرضا فاضل پور


پیش ‌نگری بارش و دمای شرق کشور با استفاده از مقیاس‎‌کاهی ترکیبی دینامیکی-آماری

دوره 2، شماره 5، فروردین 1400، صفحه 41-58

10.30488/ccr.2020.252239.1026

ایمان بابائیان؛ مریم کریمیان؛ راهله مدیریان؛ یاشار فلامرزی؛ منصوره کوهی