کلیدواژه‌ها = ERA5
گسترش قطب سوی رودباد جنب حاره نمیکره شمالی در عرض های میانه

دوره 2، شماره 7، آذر 1400، صفحه 1-12

10.30488/ccr.2021.304070.1052

سید محمود حسینی صدیق؛ تیمور جعفری؛ مسعود جلالی