دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. ارزیابی اثرات تغییر آب و هوا بر عملکرد محصول گندم ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

10.30488/ccr.2021.261267.1031

منوچهر فرج زاده؛ یوسف قویدل رحیمی؛ بهروز اسدزاده


2. بررسی الگوهای فرارفت دما در زمان رویدادهای گرم فرین ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

10.30488/ccr.2021.282045.1043

اشرف اسدی


3. تحلیل وضعیت بیابان‌زایی با استفاده از مدلIMDPA با رویکرد تغییر اقلیم (مطالعه موردی: شهرستان شادگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400

10.30488/ccr.2021.277914.1040

رضا برنا


4. بررسی روند برخی پارامترهای اقلیمی در سه استان ساحلی جنوب ایران و شناسایی مناطق دارای بیشترین تأثیرپذیری از تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

10.30488/ccr.2021.284727.1044

مهدی فاضلی؛ هدا بلوکی؛ مهدی شریف زاده


5. پیش‌بینی چندسالانه بارش ایران با مقیاس‌کاهی برونداد مدل‌های DCPP، مطالعه موردی: دوره 2023-2019

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

10.30488/ccr.2021.291260.1046

ایمان بابائیان؛ راهله مدیریان؛ مریم کریمیان؛ زهره جوانشیری


6. پایش نقشه‌های گسترش سیلاب با استفاده از تصاویر راداری (SAR))مطالعه موردی: سیل فروردین 1398، شهرستان آق قلا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.30488/ccr.2021.308697.1053

سمیه عمادالدین؛ مسعود محمد قاسمی