دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی روند شاخص خشکی در ایستگاه‌های نوار شمالی ایران طی دوره 1982- 2019

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1401

10.30488/ccr.2022.327870.1070

فیروز رنجبر؛ حسن طباطبایی


2. واکاوی پیوند پوشش گیاهی و بارش در ایران زمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1401

10.30488/ccr.2022.325797.1069

امید رضا کفایت مطلق؛ کبری معنوی


3. بررسی رفتار سازگار به تغییرات اقلیمی، با استفاده از تجارب بلایای اقلیمی، پیش‌نیاز درک تغییرات اقلیمی درمدیریت جنگل‌ ، مورد: رودبار گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.30488/ccr.2022.328683.1071

علی امیدی؛ ایرج حسن زاد؛ رسول یوسف پور؛ محمدرضا شکوری


4. ارزیابی حساسیت خاک‌های دوره کوارترنری با شاخص‌های NDVI و رطوبت خاک در ارتباط با تغییرات آب و هوایی به روش ناپارامتریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1401

10.30488/ccr.2022.337104.1073

فرزام فاروقی؛ زهره ابراهیمی؛ میلاد رحیمی


6. ارزیابی قابلیت استفاده از داده‌های پایگاه AgMERRA در شرایط کمبود داده در ایستگاه‌های سینوپتیک دشت سیستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.30488/ccr.2022.337827.1076

رقیه کرمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی