دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی رابطه تغییرات مکانی ترسیب کربن خاک با عناصر اقلیمی دما و بارش در سالهای اخیر (منطقه مطالعه حوضه آهنگران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

10.30488/ccr.2022.365475.1100

اسما جعفری؛ حمیده سفیدی؛ میلاد رحیمی


برآورد عمق برف به عنوان یکی از پیامدهای تغییرات آب و هوایی با استفاده از رویکرد مدل ترکیبی حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1401

10.30488/ccr.2022.369343.1105

مصطفی آصفی؛ علی فتح‌زاده؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ محمد علی زارع چاهوکی


بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی در چندک‌های حدی کمینه و بیشینه دما در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1401

10.30488/ccr.2023.375498.1107

خلیل قربانی؛ صدیقه برارخان‌پور احمدی


مدلسازی رفتار هیدرولوژیکی حوضه آبخیز متأثر از تغییر رژیم بارش در آینده (مطالعه موردی حوضه‌های آبخیزحسین‌آباد راین و تلنگو بم، استان کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

10.30488/ccr.2023.371156.1106

علی سلمان زاده یزدی؛ مهدی حیات زاده؛ علی فتح‌زاده؛ محمدرضا فاضل پور