بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تغییرات هیدرولوژی حوضه آبریز حبله رود

دوره 2، شماره 5، فروردین 1400، صفحه 27-40

10.30488/ccr.2020.251868.1025

پرستو باغبانان؛ علی احمد آبادی؛ آیت کریمی


Holocene climatic events in Iran

دوره 1، شماره 4، دی 1399، صفحه 35-48

10.30488/ccr.2020.244327.1017

Babak Shaikh Baikloo Islam


پیش ‌نگری بارش و دمای شرق کشور با استفاده از مقیاس‎‌کاهی ترکیبی دینامیکی-آماری

دوره 2، شماره 5، فروردین 1400، صفحه 41-58

10.30488/ccr.2020.252239.1026

ایمان بابائیان؛ مریم کریمیان؛ راهله مدیریان؛ یاشار فلامرزی؛ منصوره کوهی


پیش‌بینی چندسالانه بارش ایران با مقیاس‌کاهی برونداد مدل‌های DCPP، مطالعه موردی: دوره 2023-2019

دوره 2، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 63-78

10.30488/ccr.2021.291260.1046

ایمان بابائیان؛ راهله مدیریان؛ مریم کریمیان؛ زهره جوانشیری


Assessment of mortality risk in Poland due to cold and heat stress and predictions to 2100

دوره 1، شماره 4، دی 1399، صفحه 67-75

10.30488/ccr.2020.252534.1028

Krzysztof Błażejczyk؛ Anna Błażejczyk؛ Jarosław Baranowski؛ Magdalena Kuchcik


بررسی روند تغییرات زمانی- مکانی بارش پاییزه شمال غرب کشور

دوره 2، شماره 8، دی 1400، صفحه 67-82

10.30488/ccr.2021.320407.1066

علی پناهی؛ سید محمد حسینی؛ فرحناز خرم آبادی؛ فرشته قوی بنیاد


اثر تغییرات اقلیمی بر شدت و میزان آلودگی هوای شهر اصفهان

دوره 1، شماره 3، آبان 1399، صفحه 76-90

10.30488/ccr.2020.240326.1016

عباسعلی آروین؛ سعید دانا؛ سمیه آحسینی