بررسی رفتار سازگار به تغییرات اقلیمی، با استفاده از تجارب بلایای اقلیمی، پیش‌نیاز درک تغییرات اقلیمی درمدیریت جنگل‌ ، مورد: رودبار گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای جنگلداری و کارشناس سازمان جنگل‌ها گیلان

2 دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه

3 استادیار اقتصاد و برنامه ریزی جنگل دانشگاه فرایبورگ

4 کارشناس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان

10.30488/ccr.2022.328683.1071

چکیده

برای درک سازگاری به تغییرات اقلیمی در مدیریت جنگل­، نیاز است تا رویکرد عمومی ادراک و تجربه با رفتار روزانه در جهت سازگاری به تغییرات اقلیمی و روابط بین آنها بررسی شود. طبق آمار مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران ، براساس شاخص بارش-تبخیر و تعرق استاندارد شده (SPEI) در دوره یک­ساله بمیزان 62/2 درصد و در دوره ده­ساله بمیزان 9/84 درصد از مساحت استان گیلان تحت تاثیر خشکسالی قرار دارد. این مطالعه به بررسی رابطه ادراکات و تجارب مردم در ارتباط با پدیده خشکسالی بعنوان یکی از بلایای اقلیمی با رفتار روزانه آنها از نظر سازگاری به تغییرات اقلیمی می­پردازد. با استفاده از نظریات مطرح روانشناسی دنیا، پرسشنامه­ای مطابق تئوری­های سطوح قاعده­مند (CLT) و رفتار برنامه­ریزی شده (TPB) تنظیم و بین نسل نوجوان در سطح مدارس شهرستان رودبار توزیع و پاسخ­ها دریافت شد. سپس با مدل معادله ساختاری و به روش تحلیل مسیر، ضرایب بتا و بارعاملی استاندارد به کمک نرم­افزار PLS برآورد شدند. برای متغیرهای پژوهش، روایی همگرا AVE  بزرگتر از0/5  و آلفای کرونباخ برای پایایی نیز بزرگتر از0/7  بدست آمد که گویای اعتبار و اعتماد پرسشنامه می­باشد. نتایج SEM نشان داد که تجارب خشکسالی رابطه­ای غیرمستقیم با رفتار سازگار، ولی دو متغیر پنهان تغییرات اقلیمی و ادراک صرفه­جویی آب، رابطه مستقیم با رفتار سازگار و صرفه­جویانه دارند. معنا­داری روابط مذکور از طریق آزمون  t با اطمینان 95% نیز اثبات شد. وجود رابطه قوی­تر بین متغیر تغییر اقلیم نسبت به متغیر درک صرفه­جویی آب، دلالت براین موضوع دارد که تمرکز افراد روی مفاهیم انتزاعی (سطح بالای ساختار CLT) کمتر بوده، در حالی­که تمرکز آنها روی مفاهیم عینی (سطح پایین ساختار CLT)، همچون رفتارهای روزانه بیشتر است. لذا باتوجه به تاثیر تغییرات اقلیمی بر بلایای اقلیمی موجود در جنگل­های هیرکانی، می بایست به برنامه­ریزی رفتار سازگار با تغییرات اقلیمی در جهت مقابله با بلایای اقلیمی اقدام نمود.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Climate Change Adaptive Behavior, Using the Influence of Climate Disaster Experiences, Prerequisite for the Perception of climate change in forest management (Case Study: Guilan-Rudbar)

نویسندگان [English]

  • ali omidi 1
  • iraj hassanzad 2
  • Rasoul Yousefpour 3
  • mohammadreza shakori 4
1 Expert of Natural Resources and Watershed Management Organization-General Department of Natural Resources and Watershed Management of Guilan
2 forestry department natural resources faculty. guilan univercity. rasht.iran
3 Fribourg University, Germany
4 Expert of Natural Resources and Watershed Management Organization-General Department of Natural Resources and Watershed Management of Guilan
چکیده [English]

To understand climate change adaptation in forest management, it is necessary to be examined the general approach of perception and experience with daily behavior to adapt to climate change and the relationships between them. According to the National Center for Drought and Crisis Management, based on the SPEI index, 62.2 percent of the annual and 84.9 percent of decade of the total area of Guilan, respectively, is affected by drought. This study examines the relationship between people's perceptions and experiences of drought as a climate disaster and their daily behavior in terms of adaptation to climate change. Using the theories of world psychology, a questionnaire based on the Theory of Regular Levels (CLT) and Planned Behavior (TPB) was developed and distributed to the teenager generation at the school level in Rudbar city. Then, by using the structural equation model and path analysis, standard beta coefficients and factor loads were estimated using PLS software. For the research variables, convergent validity of AVE was greater than 0.5 and Cronbach's alpha for reliability was greater than 0.7, indicating the validity and reliability of the questionnaire. SEM results showed that drought experiences had an indirect relationship with adaptive behavior, but the two hidden variables of climate change and water saving perception had a direct relationship with adaptive and saving behavior. Significance of these relationships was confirmed by t-test with 95% confidence. The existence of a stronger relationship between the variable of climate change than the variable of perception of water saving implies that people focus less on abstract concepts (high level of CLT structure), while their focus is on objective concepts , like more daily behaviors. Therefore, considering the impact of climate change on climate disasters in Hyrcanian forests, it is necessary to plan climate change adaptive behavior to deal with climate disasters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adabtive behavior
  • climate change
  • drought
  • forest management
  • structural equation model