دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، پاییز 1400، صفحه 1-100