اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر منصوره قبادی پور

زمین شناسی دانشیار- دانشگاه گلستان، گروه زمین شناسی، گرگان، ایران

m.ghobadipourgu.ac.ir

h-index: 21  

دانشیار