صدور پروانه انتشار مجله پژوهشهای تغییرات آب و هوایی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

صدور پروانه انتشار مجله پژوهشهای تغییرات آب و هوایی  توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پروانه انتشار مجله پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دانشگاه گلستان توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید