نویسنده = ������������ ����������
گسترش قطب سوی رودباد جنب حاره نمیکره شمالی در عرض های میانه

دوره 2، شماره 7، آذر 1400، صفحه 1-12

10.30488/ccr.2021.304070.1052

سید محمود حسینی صدیق؛ تیمور جعفری؛ مسعود جلالی


تغییرات لبه بیرونی چرخش فصلی سلول هادلی نیمکره جنوبی در کمربند گرمسیری

دوره 2، شماره 5، فروردین 1400، صفحه 15-26

10.30488/ccr.2020.248931.1024

سید محمود حسینی صدیق؛ مسعود جلالی؛ تیمور جعفری