کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
نقشه دانش مطالعات تغییر اقلیم و گردشگری بر اساس روش فرا تحلیل

دوره 5، شماره 17، اسفند 1403، صفحه 67-88

10.30488/ccr.2024.429046.1185

کامران شیخ زاده؛ امیر گندمکار؛ علیرضا عباسی


پیش نمایی بارش‌های تابستانه مونسونی جنوب شرق ایران مبتنی بر مدل همادی

دوره 4، شماره 15، آبان 1402، صفحه 1-22

10.30488/ccr.2023.390406.1123

محمدرضا سالاری فنودی؛ محمود خسروی؛ تقی طاوسی؛ محسن حمیدیان پور


پایش تغییرات زمانی-مکانی بیابان زایی در حوضه گاوخونی بر مبنای معیار‌های اقلیمی

دوره 4، شماره 13، خرداد 1402، صفحه 55-68

10.30488/ccr.2023.396869.1133

فائزه گلدی زاده؛ غلامرضا روشن؛ عبدالعظیم قانقرمه


ارزیابی کارایی مدل SDSM در بررسی پیامدهای تغییر اقلیم برای پهنه‌های اقلیمی مختلف ایران

دوره 2، شماره 5، فروردین 1400، صفحه 1-14

10.30488/ccr.2020.248188.1023

محسن حمیدیان پور؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ محمدرضا علیمرادی


بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تغییرات هیدرولوژی حوضه آبریز حبله رود

دوره 2، شماره 5، فروردین 1400، صفحه 27-40

10.30488/ccr.2020.251868.1025

پرستو باغبانان؛ علی احمد آبادی؛ آیت کریمی