کلیدواژه‌ها = الگوهای همدید
واکاوی آماری - همدید تغییرپذیری آب ‌و‌ هواشناختی رژیم بارش غرب میانی ایران با تاکید بر رخداد خشکسالی‌های شدید

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 63-82

10.30488/ccr.2020.235986.1004

فرامرز خوش اخلاق؛ مصطفی کریمی احمدآباد؛ سید میثم جاسمی؛ سیف الله کاکی