کلیدواژه‌ها = سیستم‌های سینوپتیک
شناسایی مکانیسم جوی حاکم بر رخداد ناهنجاری‌های شدید بارشی شرق ایران

دوره 3، شماره 10، مرداد 1401، صفحه 33-46

10.30488/ccr.2022.341170.1079

فاطمه گوهری؛ حسن حاجی محمدی؛ سمیه حاجیوندپایداری