دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

کمی‌سازی اثر خشکی زاینده رود بر تغییرات دمای سطح زمین و پوشش گیاهی مجاور آن طی 33 سال اخیر با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.30488/ccr.2024.425449.1175

محمد منصورمقدم؛ نگار نقی پور؛ مهرانگیز رضایی؛ ایمان روستا


مدل‌سازی تبخیر روزانه در ایستگاه سد زاینده‌رود با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی و سری‌زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.30488/ccr.2024.433405.1193

احمدرضا قاسمی دستگردی؛ مرضیه اسمعیل پور


مدل‌سازی بارش روزانه و ماهانه تبریز با استفاده از مدل‌های یادگیری جمعی و رگرسیون درخت تصمیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1403

10.30488/ccr.2024.433394.1192

محمدتقی ستاری؛ راضیه باقری؛ کیمیا شیرینی؛ پویا اللهویردی پور