دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پیش نمایی بارش‌های تابستانه مونسونی جنوب شرق ایران مبتنی بر مدل همادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.30488/ccr.2023.390406.1123

محمدرضا سالاری فنودی؛ محمود خسروی؛ تقی طاوسی؛ محسن حمیدیان پور


تحلیل مکانی روند بارش‌های سنگین فصلی و سالانه کشور با استفاده از رگرسیون چندک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.30488/ccr.2023.411246.1155

زهره جوانشیری؛ فاطمه عباسی


تحلیل فضایی روند تغییرات دمای نقطه شبنم در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30488/ccr.2023.411763.1156

مهناز رستمیان؛ سیدحسین میرموسوی؛ کوهزاد رئیس پور


آشکارسازی تاثیر روندگسترش بافت شهری بر تغییرات دمای شهر خرم آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30488/ccr.2023.410913.1154

فرزانه احمدی؛ داریوش یاراحمدی؛ حمید میرهاشمی