دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تغییر اقلیم، تغییر جهان‌بینی: دگرگونی‌های عقیدتی در چشم‌انداز هولوسن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

10.30488/ccr.2023.386673.1118

بابک شیخ بیکلو اسلام


بررسی تغییرات مکانی- زمانی متغیرهای اقلیمی مرتبط با پوشش گیاهی در مناطق شهری (مورد مطالعه:شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1402

10.30488/ccr.2023.391406.1124

مهناز صادقی؛ مریم شیخ زاده؛ عباس راهدان؛ علی ریگی


پایش تغییرات زمانی-مکانی بیابان زایی در حوضه گاوخونی بر مبنای معیار های اقلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.30488/ccr.2023.396869.1133

فائزه گلدی زاده؛ غلامرضا روشن؛ عبدالعظیم قانقرمه


تحلیل قوانین سازگاری با تغییر اقلیم در کشورهای در حال توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.30488/ccr.2023.394431.1128

محمدرضا فرزانه؛ فائزه بنی مصطفی عرب


ارزیابی اثرات تغییرات اقلیمی بر متوسط عملکرد پرتقال ایران با رویکرد مدل پانل فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

10.30488/ccr.2023.394783.1129

رضا دهواری؛ مهدی صفدری؛ امیر دادرس مقدم