دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، مرداد 1401، صفحه 1-105