دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. پتانسیل تاثیرگذاری فورانِ آتشفشان های بزرگ قرن بیستم بر روی تغییر دمای ایستگاه های منتخب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1400

10.30488/ccr.2021.311930.1055

غلامرضا روشن؛ محمود داودی؛ محدثه صالحی زاده


2. گسترش قطب سوی رودباد جنب حاره نمیکره شمالی در عرض های میانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1400

10.30488/ccr.2021.304070.1052

سید محمود حسینی صدیق؛ تیمور جعفری؛ مسعود جلالی


3. ارزیابی بارش و دما بر مبنای توسعه و تعمیم شاخص دریای شمال-خزر برای دوره آتی در سواحل جنوبی دریای خزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.30488/ccr.2021.311761.1054

عبدالعظیم قانقرمه؛ امین گری


5. پیش نگری همادی نمایه های خشکسالی در ایران مبتنی بر برونداد چند مدلی CMIP5

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.30488/ccr.2021.317280.1058

آذر زرین؛ عباسعلی داداشی رودباری


6. واکاوی وردش‌های فضایی- زمانی شدت خشکسالی در حوضه خزر با بهره‌گیری از داده‌های شبکه‌ای GPCC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1400

10.30488/ccr.2021.317582.1059

امیرحسین حلبیان؛ علی قاسمی سیانی


7. تشخیص و تحلیل داده‌های پرت زمانی- مکانی مربوط به پارامترهای سرعت باد و فشار ایستگاه‌های هواشناسی کشور به منظور تغییرات آب و هوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.30488/ccr.2021.314595.1056

زهره جوانشیری؛ محسن رحمدل؛ آزاده محمدیان