دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

پیش نگری دمای کمینه و بیشینه مناطق سردسیر ایران با استفاده از مدل مقیاس کاهی آماری SDSM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

10.30488/ccr.2022.340823.1078

آذر زرین؛ دینا یزدانی؛ عباسعلی داداشی رودباری