تعداد مقالات: 57

6. واکاوی آماری - همدید تغییرپذیری آب ‌و‌ هواشناختی رژیم بارش غرب میانی ایران با تاکید بر رخداد خشکسالی‌های شدید

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 63-82

10.30488/ccr.2020.235986.1004

فرامرز خوش اخلاق؛ مصطفی کریمی احمدآباد؛ سید میثم جاسمی؛ سیف الله کاکی


11. ارزیابی کارایی مدل SDSM در بررسی پیامدهای تغییر اقلیم برای پهنه‌های اقلیمی مختلف ایران

دوره 2، شماره 5، فروردین 1400، صفحه 1-14

10.30488/ccr.2020.248188.1023

محسن حمیدیان پور؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ محمدرضا علیمرادی


12. ارزیابی اثرات تغییر آب و هوا بر عملکرد محصول گندم ایران

دوره 2، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 1-18

10.30488/ccr.2021.261267.1031

منوچهر فرج زاده؛ یوسف قویدل رحیمی؛ بهروز اسدزاده


13. گسترش قطب سوی رودباد جنب حاره نمیکره شمالی در عرض های میانه

دوره 2، شماره 7، آذر 1400، صفحه 1-12

10.30488/ccr.2021.304070.1052

سید محمود حسینی صدیق؛ تیمور جعفری؛ مسعود جلالی


15. Impacts of global warming on extreme temperatures in west of Iran

دوره 1، شماره 4، دی 1399، صفحه 11-19

10.30488/ccr.2020.237152.1008

Mostafa Fallahi Khoshji؛ Mehry Akbary


18. تغییرات لبه بیرونی چرخش فصلی سلول هادلی نیمکره جنوبی در کمربند گرمسیری

دوره 2، شماره 5، فروردین 1400، صفحه 15-26

10.30488/ccr.2020.248931.1024

سید محمود حسینی صدیق؛ مسعود جلالی؛ تیمور جعفری


23. بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تغییرات هیدرولوژی حوضه آبریز حبله رود

دوره 2، شماره 5، فروردین 1400، صفحه 27-40

10.30488/ccr.2020.251868.1025

پرستو باغبانان؛ علی احمد آبادی؛ آیت کریمی