تعداد مقالات: 39

6. واکاوی آماری - همدید تغییرپذیری آب ‌و‌ هواشناختی رژیم بارش غرب میانی ایران با تاکید بر رخداد خشکسالی‌های شدید

دوره 1، شماره 1، بهار 1399، صفحه 63-82

10.30488/ccr.2020.235986.1004

فرامرز خوش اخلاق؛ مصطفی کریمی احمدآباد؛ سید میثم جاسمی؛ سیف الله کاکی


11. ارزیابی کارایی مدل SDSM در بررسی پیامدهای تغییر اقلیم برای پهنه‌های اقلیمی مختلف ایران

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 1-14

10.30488/ccr.2020.248188.1023

محسن حمیدیان پور؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ محمدرضا علیمرادی


12. Impacts of global warming on extreme temperatures in west of Iran

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 11-19

10.30488/ccr.2020.237152.1008

Mostafa Fallahi Khoshji؛ Mehry Akbary


14. تغییرات لبه بیرونی چرخش فصلی سلول هادلی نیمکره جنوبی در کمربند گرمسیری

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 15-26

10.30488/ccr.2020.248931.1024

سید محمود حسینی صدیق؛ مسعود جلالی؛ تیمور جعفری


17. بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تغییرات هیدرولوژی حوضه آبریز حبله رود

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 27-40

10.30488/ccr.2020.251868.1025

پرستو باغبانان؛ علی احمد آبادی؛ آیت کریمی


20. Holocene climatic events in Iran

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 35-48

10.30488/ccr.2020.244327.1017

Babak Shaikh Baikloo Islam


22. پیش ‌نگری بارش و دمای شرق کشور با استفاده از مقیاس‎‌کاهی ترکیبی دینامیکی-آماری

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 41-58

10.30488/ccr.2020.252239.1026

ایمان بابائیان؛ مریم کریمیان؛ راهله مدیریان؛ یاشار فلامرزی؛ منصوره کوهی