راهکارهای سازگاری با تغییرات اقلیمی در کنترل مصرف انرژی ساختمانها، با تمرکز بر بهره گیری از نفوذ هوا در اقلیم های مرطوب، نمونه موردی: شهرگرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران

2 استادیارگروه معماری، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

3 عضو هیأت‌علمی گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، ایران

چکیده

پارامترهای هواشناسی مبنای طراحی صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمانها و بهره برداری از سیستم های مکانیکی و تهویه هوا است. در دهه‎های اخیر، عناصر هواشناسی و اقلیمی دچار تغییرات عمده‎ای شده و برنامه‎ریزی مدیریت مصرف انرژی در ساختمانها باید متأثر از داده‎های جدید و تغییر یافته آب و هوایی باشد. با توجه به نیاز روزافزون افراد به مسکن و افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی، نیاز به مسکن متناسب با اقلیم و ایجاد آسایش محیطی اهمیت یافته و به‎کارگیری روش‎های طراحی غیرفعال، از ارزان‎ترین راه‎حل‎ها جهت رسیدن به ساختمان‎های کم‎انرژی است. این مطالعه در جهت شناخت پتانسیل‎های تهویه طبیعی در گرگان برای تأمین سرمایش مجتمع‎های مسکونی می‎باشد. راهکارهای استفاده از تهویه طبیعی در طراحی یک مجتمع مسکونی عبارتند از تراس، فضای ارتباطی عمودی ، تهویه مستقیم برای راهروها، تهویه عبوری داخلی، نحوه چیدمان واحدها برای دریافت مناسب‎ترین تهویه. به منظور کنترل تأثیر راهکارها، میزان مصرف انرژی طی دوره گرم سال در قالب یک پروژه کاربردی شبیه‎سازی شد. در این پژوهش، یک الگو با تهویه مکانیکی و 4 الگودر 22حالت با بهره‎گیری از تهویه طبیعی طراحی و از نظر مصرف انرژی با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد که تنها ساختمانی دارای صرفه جویی قابل توجه در انرژی است که نفوذ هوای زیادی از طریق فضاهای مشاع میانی واحدهای طبقات داشته باشد و هرچه موانع بیرونی و داخلی در هدایت هوا کاهش یابند، میزان مصرف انرژی نیز کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climate change adaptation strategies to control energy consumption of buildings according to utilizing external infiltration in humid climates, case study: Gorgan City

نویسندگان [English]

 • Faeze Khajavi 1
 • Mohammad Farrokhzad 2
 • Seyyed Erfan Hosseini 3
1 MA Student, Architecture Department, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
3 Assistant Professor, Civil Engineering Department, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Meteorological parameters are the basis for building energy-saving design and operation of mechanical and air conditioning systems. In recent decades, meteorological and climatic elements have undergone major changes and the planning of energy management in buildings must be influenced by new and changed climate data. Given the ever-increasing need of people for housing and the increased use of fossil fuels, the need for affordable housing and environmental comfort are important and the use of inactive design methods is the cheapest solutions to reach Low-energy buildings. This study is aimed at understanding the natural ventilation potential in Gorgan for providing residential complex cooling. Solutions for using natural ventilation in the design of a residential complex include a terrace, void, direct ventilation for the corridors, cross ventilation, and how to arrange the units to get the most suitable ventilation. In order to control the effect of the solutions, the energy consumption during the warm period of the year was simulated in the form of an applied project. In this research, a model with mechanical ventilation and 4 patterns of 22 modes were designed using natural ventilation and compared with each other in terms of energy consumption. The results showed that the only building with significant energy savings is that it has a great influence on the air through the intermediate spaces of the floor units, and as the external and internal barriers reduce air guidance, the energy consumption also decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Natural Ventilation
 • External Infiltration
 • Energy Consumption
 • Residential Buildings
 • Humid Climate
 1. . اسمعیلی، شیما. 1395. چگونگی تاثیر بازشوها بر تهویه طبیعی جهت بهینه سازی مصرف انرژی در خانه‌های سنتی مازندران(نمونه موردی:روستای کندلوس). چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در عمران،معماری و شهر سازی. بارسلون-اسپانیا.

  2. خوری، زینب. فرخ زاد، محمد. نظیف، حسن. 1396. شاخص‌های طراحی اقلیمی ساختمان‌های مسکونی در شهر گرگان، پنجمین کنگره بین‌المللی عمران، معماری و توسعه شهری. تهران.

  3. داوری‌نژاد مقدم، مسعود. صلبی، محمد. 1390. بررسی تأثیرات عوامل اقلیمی بر معماری بومی. اولین کنفرانس بنای ماندگار. مشهد.

  4. زمردیان، زهرا. تحصیلدوست، محمد. 1394. اعتبار سنجی نرم افزارهای شبیه سازی انرژی در ساختمان: با رویکرد تجربی و مقایسه ای. نشریه انرژی ایران، دوره 18، شماره 4.

  5. طاهباز، منصوره. جلیلیان، ش. 1390. نقش طراحی معماری در کاهش مصرف انرژی در ساختمان(انرژی باد در معماری). مرکزآموزش علمی-کاربردی،گروه بین‌المللی ره شهر(کوییک بیلد)، نشریه 129، تابستان.

  6. عرب، مریم. فرخ‌زاد، محمد. 1396. طراحی بناهای خاک پناه بر مبنای اصول معماری پایدار جهت کاهش مصرف. فصلنامه پژوهش‌های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، 147- 173.

  7. غفاری جباری، شهلا. غفاری جباری، شیوا. صالح، الهام. 1392. راهکارهای طراحی مسکن در بهینه سازی. مجله پژوهش‌های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی، 115-132.

  8. کسمایی، مرتضی. 1391. اقلیم ومعماری. تهران: شرکت خانه سازی ایران، بخش تحقیق.

  9. کسمایی، مرتضی. 1388. پهنه بندی و راهنمای طراحی اقلیمی، اقلیم معتدل و مرطوب(استان‌های گیلان و مازندران). تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

  1. Almusade, A. 2011.  Biophilic and Bioclimatic Architecture. Uk: Spring-Verlag.
  2. Allard, F., and Ghiaus, C. 2005. Natural Ventilation in the Urban Environment: Assessment and Design. Uk; Earth scan.
  3. Battle McCarthy, C. 1999. Wind Towers, Jon Wiley & Sons Ltd. Consulting Engineers.
  4. CIBSE. 2005. Natural ventilation in nondomestic buildings. London: Chartered Institution of Building Services Engineers.
  5. Cai, W.G., Wu, Y., Zhong, Y., and Ren, H. 2009. China building energy consumption: Situation, challenges and corresponding measures. Energy Policy. 37(6), 2054-2059.
  6. Cao, J., Li, M., Wang, M., Xiong, M., and Meng, F. 2017. Effects of climate change on outdoor meteorological parameters for building energy-saving design in the different climate zones of China. Energy and buildings. 146, 65-72.
  7. Etheridge, D. 2012. Natural Ventilation of Buildings: Theory, Measurement and Design. John Wiley & Sons, Ltd., London, UK.
  8. Farea, T.G., Ossen, D.R., Alkaff, S., and Kotani, H. 2015. CFD modeling for natural ventilation in a lightwell connected to outdoor through horizontal voids, Energy and Buildings 86-502-513.
  9. Ge, F.H., Guo, X.L., Liu, H.K., Wang, J., and Lu, C.Y. 2013. Energy performance of air cooling systems 16 considering indoor temperature and relative humidity in different climate zones in China, Energy and Buildings. 64 (5), 145-153.
  10. Givoni, B. 1998. Climate Consideration in Building and Urban Design. Van Nostrand Reinhold.
  11. Ismail, A.M. 1996. Wind-Driven Natural Ventilation In High-Rise Office Buildings With Special Reference to The Hot-Humid Climate of Malaysia, PhD thesis, The Welsh School of Architecture, University of Wales College Of Cardiff, Wales.
  12. Kasmai, M. 2006. Climate and Architecthure. Isfehan: Khak.
  13. Kotani, H., and Satoh, T.R. 2003. Yamanaka, Natural ventilation of light well in high-rise apartment building, Energy and Buildings.. 35, 427-434.
  14. Kwok, Y., Lai, A., Lau, K., Chane, P., Lavafpourf, Y., Ho, J., and Ng, E. 2017. Thermal comfort and energy performance of public rental housing under typical and near-extreme weather conditions in Hong Kong. Energy and Buildings.
  15. Lama, J.C. Wan, K.K.W. Tsanga, C.L. Liu, Y. 2008. Building energy efficiency in different climates. Energy Conversion and Management. 49(8), 2354-2366.
  16. Li, D.H.W. Yang, L., and Lam, J.C. 2012. Impact of climate change on energy use in the built environment in different climate zones – A review, Energy. 42(1), 103-112.
  17. Muhsin, F., Mohammad Yusoff, F., Mohamed, M., and Sapian, A. 2017. CFD modeling of natural ventilation in a void connected to the living units of multi-storey housing for thermal comfort. Energy and Building.PP.1-33
  18. Murakami, S., Kato, S., Ooka, R., and Shiraishi, Y. 2004. Design of a porous-type residential building              model with low environmental load in hot and humid Asia, Energy and Buildings.36, 1181-1183.
  19. Omrani, S., Garcia-Hansen, V., Capra, B., and Drogemuller, R. 2017. On the effect of provision of balconies on natural ventilation and thermal comfort in high-rise residential buildings. Building and Environment.
  20. Saadatjoo, P., Mahdavinejad, M.J. and Zhang, G. 2017. A study on terraced apartments and their natural ventilation performance in hot and humid regions. Tsinghua University Press and Springer-Verlag GmbH Germany.
  21. Smith, P. 2005. Architecture In a Climate Of Change [Electronic version] . Uk: Architectural Press An imprint of Elsevier.
  22. Van Hooff, T.,  and Blocken, B. 2012. Full-scale measurements of indoor environmental conditions and natural ventilation in a large semi-enclosed stadium:possibilities and limitations for CFD validation. J.Wind Eng Ind Aerodyn. PP.330-341.