اهداف و چشم انداز

تغییرات آب و هوایی و پیامدهای آن از چالش های اصلی پیش روی جوامع بشری به ویژه طی چند دهه گذشته بوده است. شناخت این دگرگونی ها و پدیده های مرتبط با آن، از رسالت های اصلی آب و هواشناسان است. مدیریت و برنامه ریزی در جهت کاهش پیامدهای نامطلوب تغییرات آب و هوایی، بدون شناخت و تبیین این دگرگونی ها امکان پذیر نمی باشد. بگونه ای که امروزه هیچ راهکار سازگاری و انطباق با دگرگونی های آب و هوایی، بدون واکاوی و ارزیابی رفتارهای نابهنجار اقلیمی در طی زمان و مکان به اهداف مطلوب دست نخواهد یافت. بنابراین هدف نشریه حاضر، فراهم کردن وسیله تبادل علمی بین محققان و پژوهشگرانی داخلی و بین المللی می باشد که از رشته های مختلف در مورد مشکلات مربوط به تغییرات اقلیمی کار می کنند. محققان بین رشته ای یا سایر پژوهشگران دیگری که در هر رشته هستند، خواه جغرافیا، آب و هواشناسی، هواشناسی، مردم شناسی، علوم کشاورزی، نجوم، زیست شناسی، شیمی، فیزیک، تحلیل سیاست، اقتصاد، مهندسی، زمین شناسی، بوم شناسی و سایر رشته های دیگر، برای ارسال مقالات دعوت می شوند. اما مشروط بر اینکه این مقالات بین رشته ای متمرکز بر علل و پیامدهای تغییرات آب و هوایی باشد. این بدان معناست که نویسندگان این فرصت را دارند که ماهیت مطالعات خود را به افراد سایر رشته های مرتبط با آب و هوا گزارش دهند. بطور خلاصه می توان به برخی از محورهای اصلی نشریه تغییرات آب و هوایی اشاره نمود. هرچند که مجله به محورهای تحقیقاتی زیر محدود نمی شود:

 •  تغییرات کوتاه مدت و طولانی مدت در عناصر اقلیمی: از جمله رطوبت و بارش، درجه حرارت، سرعت باد و طوفان، تابش، دی اکسید کربن، ازن، اشعه ماوراء بنفش و غیره......
 • واکنش انسان به تغییرات آب و هوا: در حوزه سلامت و اقلیم پزشکی، عوارض و مرگ و میرها
 • مطالعه پیامدهای تغییرات آب و هوایی در مدیریت انرژی، معماری، شهرسازی
 • تأثیر تغییرات آب و هوایی بر تنوع زیستی: فراوانی و انقراض گونه ها، پالئو اکولوژی
 • تاثیر تغییرات آب و هوایی بر منابع آبهای سطحی و آبخوانهای زیر زمینی
 • آب و هواشناسی دیرینه
 • تجزیه و تحلیل حوادث شدید آب و هوایی، خصوصیات فیزیکوشیمیایی و پویایی زمان و مکان آنها.
 • تغییرات آب و هوایی بر منابع طبیعی، کشاورزی، تخریب خاک، جنگل زدایی، بیابان زایی
 • دگرگونیهای آب و هوایی و صنعت گردشگری
 • تغییر اقلیم و صنعت بیمه
 • تغییر اقلیم، جغرافیای نظامی و منازعات سیاسی