تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه گلستان و موسسه علوم جوی و اقلیمی دانشگاه ایسلند در چاپ نشریه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی

تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه گلستان و موسسه علوم جوی و اقلیمی دانشگاه ایسلند در چاپ نشریه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی