کسب رتبه «ب» فصلنامه در ارزیابی سالانه وزارت عتف

کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فصلنامه تغییرات پژوهشهای آب و هوایی را حائز رتبه علمی «ب» دانست.

«فصلنامه تغییرات پژوهش­های آب و هوایی» براساس آیین نامه نشریات علمی مصوب 9/2/1398 در کمیسیون نشریات علمی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت و موفق شد با کسب امتیاز 671.5، حائز رتبه علمی «ب»  گردد.