راهنمای نویسندگان

 

راهنمای تدوین مقاله برای فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی

 

 

 

 در مرحله اول فرم تعارض را دانلود نموده و به همراه مقاله ارسال فرمایید

 

 

 

رعایت نکات و دستور‎العمل زیر برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار بموقع مجله هنگام ارسال مقالات ضروری است :

 

1-     مقالة ارسال شده در نشریة دیگر چاپ نشده یا همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.

 

2-     مجله حاضر دو زبانه می باشد. سه شماره فارسی و یک شماره بصورت انگلیسی است. اما برای مقالات فارسی، چکیده مقالات به زبان انگلیسی نیز ضروری است.

 

3-   مقاله علاوه بر چکیده فارسی و انگلیسی (300 کلمه، معادل حداکثر 15 سطر)، بایستی دارای واژه‎های کلیدی،‌ مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه‎گیری و فهرست منابع و مآخذ باشد.

 

4-     مقاله باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

 

5-   مقالاتی که توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری اساتید راهنما و یا مشاور تهیه می­شود، ضرورتاً می­بایست با امضاء استاد مربوطه به مجله ارسال گردد؛ در غیر اینصورت در هیأت تحریریه قابل طرح نخواهد بود .

 

6-      مقاله مورد نظر صرفاً از طریق سامانه مجله پژوهشهای تغییرات آب و هوایی ( ccr@gu.ac.ir) ارسال گردد.

 

7- مقاله در محیط 2007- 2003Word  با قلم نازنین نازک فونت12 (برای چکیده لاتین با قلم تایمز 11) فاصله تقریبی میان سطور 9/0 حروفچینی و تایپ گردد. حاشیه از بالا 6/5،‌ از پایین 6/5، از راست 4 و حاشیه چپ 4 سانتیمتر باشد. عنوان مقاله با فونت تیتر 12، مشخصات نویسنده یا نویسندگان با فونت یاقوت 12، چکیده فارسی با فونت نازنین نازک12، فهرست عناوین متن با فونت نازنین سیاه 12، منابع و مآخذ با فونت نازنین11 نگاشته شود.

 

9- مقالات ارسال شده باید دارای بخشهای زیر باشد:

 

 

 

صفحه اول:

 

) الزاماً این صفحه می بایست جداگانه در فایلی به نام مشخصات نویسندگان ارسال شود)

 

- نام و نام خانوادگی ،رتبه علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسی.

 

- نشانی کامل نویسندة عهده‎دار مکاتبات : شامل نشانی پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار و نشانی پیام‎نگار(پست الکترونیکی) به فارسی، از ذکر مشخصات فوق در سایر صفحه‎های مقاله باید خودداری شود.

 

- چنانچه مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله توسط مؤسسه‎ای تأمین شده یاشد باید نام مؤسسه در پاورقی صفحه اول درج شود.  

 

- عنوان کامل مقاله به انگلیسی

 

- نام و نام خانوادگی رتبه علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به انگلیسی.

 

- نشانی کامل نویسندة عهده‎دار مکاتبات : شامل نشانی پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار و نشانی پیام‎نگار (پست الکترونیکی) به انگلیسی، از ذکر مشخصات فوق در سایر صفحه‎های مقاله باید خودداری شود.

 

 

 

 

 

صفحه دوم : 

 

( از این صفحه به بعد در فایل اصلی مقاله بارگزاری شود و ارسال گردد در این فایل نباید مشخصات نویسندگان درج شود)

 

- عنوان کامل مقاله به فارسی

 

چکیده چکیده فارسی(250 تا 300 کلمه)

 

مطالب مربوط به چکیده: طرح مسأله، روش تـحقیق، ابزار جـمع آوری داده‌ها، تکنیک بکار رفته، نـتایج و واژه‌های کلیدی(4 تا 6 واژه)،

 

 

 

از صفحة سوم به بعد متن اصلی مقاله خواهد آمد.

 

 

 

مقدمه

 

1-     طرح مسأله

 

مطالب مربوط به طرح مسآله، مطالب مربوط به اهمیت و ضرورت، مطالب مربوط به اهداف، مطالب مربوط به پیشینه، مطالب مربوط به سئوال‌ها و فرضیه‌ها.

 

 

 

 

 

2- مبانی نظری(چنانچه لازم است به کدهای فرعی تر تقسیم کنید، 2-1- و 2-2- و ...)

 

مطالب مربوط به مفاهیم، دیدگاه‌ها و مبانی نظری، مطالب مربوط به مفاهیم، دیدگاه‌ها و مبانی نظری، مطالب مربوط به مفاهیم، مطالب مربوط به مفاهیم، دیدگاه‌ها و مبانی نظری، مطالب مربوط به مفاهیم، دیدگاه‌ها و مبانی نظری، مطالب مربوط به مفاهیم، دیدگاه‌ها و مبانی نظری.

 

 

 

3- روش تحقیق

 

مطالب مربوط به روش تحقیق، مطالب مربوط به متغیرها و شاخص‌ها، مطالب مربوط به متغیرها و شاخص‌ها، مطالب مربوط به روش تحقیق، مطالب مربوط به متغیرها و شاخص‌ها، مطالب مربوط به متغیرها و شاخص‌ها، مطالب مربوط به متغیرها و شاخص‌ها.

 

 

 

4- محدوده و قلمرو پژوهش

 

مطالب مربوط به محدوده و قلمرو پژوهش،مطالب مربوط به محدوده و قلمرو پژوهش، مطالب مربوط به محدوده و قلمرو پژوهش، مطالب مربوط به محدوده و قلمرو پژوهش، مطالب مربوط به محدوده و قلمرو پژوهش.

 

 

 

5- بحث اصلی: شامل: کاربرد روش‌ها، تکنیک‌ها، بحث، بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها و سوال‌ها با استفاده از روش‌های کمی و کیفی.

 

مطالب مربوط به بحث اصلی، مطالب مربوط به بحث اصلی، مطالب مربوط به بحث اصلی، مطالب مربوط به بحث اصلی، مطالب مربوط به بحث اصلی، مطالب مربوط به بحث اصلی، مطالب مربوط به بحث اصلی، مطالب مربوط به بحث اصلی، مطالب مربوط به بحث اصلی.

 

6- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

 

در راستای اهداف، سؤال‌ها و فرضیه‌ها و نتایج حاصل از بکارگیری تکنیک‌ها و آزمون‌ها: مطالب مربوط به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.

 

 

 

پیشنهادها

 

مطالب مربوط به پیشنهادها، مطالب مربوط به پیشنهادها، مطالب مربوط به پیشنهادها، مطالب مربوط به پیشنهادها، مطالب مربوط به پیشنهادها.

 

 

 

منابع

 

برای نوشتن فهرست منابع و مآخذ روش‌های متعددی وجود دارد. اما در زیر جزئیات مربوط به شیوه نوشتن منابع در این مجله توضیح داده شده است.

 

-روش ارائه منابع و مآخذ در انتهای مقاله :

 

نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان. سال انتشار .عنوان کتاب. شماره جلد. نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر. نحوة درج در فهرست منابع و مأخذ به ترتیب حروف الفبا خواهد بود.

 

مثال برای کتاب: توسلی، محمود . 1386. اصول و روش­های طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، جلد اول، چاپ چهارم، تهران.

 

مثال برای نشریه: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان. سال انتشار. عنوان مقاله، نام نشریه، دوره، شماره صفحه ابتدا و انتهای مقاله.

 

منابع اینترنتی: (www.google.com/)

 

پایان‌نامه‌‌ها: نام خانوادگی، نام نویسنده. سال. عنوان پایان نامه، نام خانوادگی و نام استاد راهنما، دانشگاه، دانشکده، گروه.

 

 

 

Aksoy. Hafzullah, 2004, Pulse generation models for daily intermittent streamflows, Hydrological Sciences–Journal–des Sciences Hydrologiques, 49(3), 399-411

 

 

 

10- حداقل منابع مورد استفاده نباید از 20 منبع کمتر باشد.

 

11- معادلهای انگلیسی در هر صفحه با علامت شماره‎گذاری مستقل برای هر صفحه، در پاورقی آورده شود.

 

 

 

12- مأخذ در متن مقاله:

 

 داخل پرانتز با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، صفحة مورد استفاده آورده شود.

 

          مثال نحوة ارجاع در داخل متن : (توسلی،48:1384)

 

اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، فقط به ذکر نام نویسنده اول و سپس" همکاران" و یا بصورت لاتین (, et al) اکتفا شود.

 

13- واحدهای استفاده شده در مقاله بایستی در سیستم متریک باشد.

 

14- در متن مقاله به شماره عکسها، جداول و نمودارها اشاره شود و محل تقریبی آنها مشخص گردد.

 

 

 

در تنظیم جداول، منحنیها، اشکال و تصاویر، رعایت نکات زیر الزامی است:

 

 

 

الف­ـ اطلاعات جداول نباید به­صورت منحنی و یا به شکل دیگر در مقاله­ تکرار شوند. شماره و عنوان در بالای­جدول ذکر گردد.

 

 

 

ب ـ هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، می‎توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

 

 

 

ج ـ توضیحات اضافی عنوان و متن جدول، به­صورت زیرنویس ارائه گردد. نتایج بررسی‎های آماری، باید به یکی از روش­های علمی در جدول منعکس شود و در هر صفحه نباید بیش از دو جدول آورده شود.

 

 

 

د -  شکل‎های هر مقاله شامل منحنی،‌ نمودار، عکس و نقشه بوده و همه بطور یکسان به عنوان شکل شماره‎گذاری می‎شوند. شکل‎ها باید بصورت رنگی یا سیاه و سفید و با کیفیت مناسب و مطلوب تهیه شده و شماره و عنوان آنها در پائین بیاید. عکس‎ها باید واضح، مطالب آنها خوانا و دارای مقیاس باشند.

 

 

 

ذکر مأخذ عکسها یا شکلهایی که از منابع دیگر اقتباس شدهاند الزامی است.

 

 

 

عناوین اشکال و جداول با فونت 10  نازنین سیاه  و متن جداول با فونت 10 نازنین نازک باشد.

 

فرمت نقشه‌ها

 

  

 

  

 

فرمت نمودارها: نمودارها به صورت ساده ترسیم شوند راهنمای عددی نمودارها حتماً فارسی و از ترسیم نمودارهای چند بعدی خودداری کنید

 

 

 

جداول حتماً در محیط وورد تایپ شده و عدم استفاده از جداول به صورت عکس؛

 

 

 

همه اشکال و جداول به وسیله نویسنده باید در مقاله و در نزدیک ترین محل مورد اشاره قرار داده شوند و از ارسال فایلهای ضمیمه تحت عنوان فایل جدول و نمودار و نقشه جداً خودداری کنید؛

 

 

 

همه نقشه‌ها، نمودارها، و تصاویری که در مقاله مورد استفاده قرار می‌گیرند باید با عنوان شکل و به ترتیب قرار گیری در متن شماره گذاری شوند.

 

 

 

18- حداکثر حجم مقالات، شامل جدول‎ها و منحنی­ها 15صفحه A4 باشد.

 

19- چکیده انگلیسی (حداکثر250- 300 واژه)، فونت متن چکیده انگلیسی با قلم تایم نیو رومن 11، کلید واژگان انگلیسی (حداکثر 4-6 واژه). ( مشخصات نویسندگان نباید درج شود)

 

20- خلاصه مقاله تحت عنوان چکیده مبسوط انگلیسی (فونت 12 تایم نیو رومن، فاصله خطوط 1) حداقل در دو صفحه(1000 کلمه)؛ (عنوان مقاله- مقدمه- روش شناسی-بحث-نتیجه گیری

 

واژه‌های کلیدی) ( مشخصات نویسندگان نباید درج شود)

 

Extended abstract:

 

Introduction

 

Methodology

 

Discussion

 

-Conclusion

 

-Key words