مطالعه اثرات تغییر اقلیم بر ضریب استفاده از باند فرودگاه به روش FAA. مورد مطالعه: فرودگاه زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی آب و هواشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 استاد گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

در مقاله حاضر با استفاده از گلبادهای قطبی شانزده جهتی، ضریب استفاده از باند فعلی فرودگاه زاهدان (باند 35-17) در دو دوره آماری 2017-1991 و 2050-2020 و با در نظر گرفتن بادهای جانبی مجاز (13 نات در ساعت) به روش FAA محاسبه شد. در این راستا با بکارگیری نرم‌افزار SDSM و مدل CanESM2 و بر اساس سه سناریوی RCp 2.6، RCp 4.5 و RCp 8.5، سمت و سرعت وزش باد ایستگاه زاهدان تا سال 2050 مورد مطالعه قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار WRPLOT گلبادهای شانزده جهتی روزانه برای دوره‌های آماری مزبور ترسیم گردید. نتایج نشان می‌دهد که ضریب استفاده از باند فعلی فرودگاه زاهدان در دوره 2017-1991 برابر با 02/95% است. همچنین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا سال 2050، ضریب استفاده از باند فعلی این فرودگاه در دو سناریوی RCp 2.6 و RCp 4.5 به‌ترتیب با 99/2% و 01/3% افزایش مواجه شده و به بیش از 01/98% می‌رسد. در حالی که ضریب مزبور در RCp 8.5 با 8/1% کاهش مواجه شده و برابر با 22/93% می‌شود که از حداقل ضریب استفاده از باند (95%)، کمتر است. بنابراین بر اساس سناریو RCp 8.5 در فرودگاه زاهدان جهت تامین حداقل ضریب استفاده از باند، نیاز به احداث باند دیگری منطبق با جهت باد نائب غالب شناسایی شده در این سناریو (135 درجه) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Effect of Climate Change on the Usability Factor of the Present Runway of Zahedan Airport by FAA Method

نویسندگان [English]

 • Mohammad Khalilnejad 1
 • Reza Borna 2
 • Manuchehr Farajzadeh 3
1 Department of Geography, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of geography, Islamic Azad university, Ahwaz branch, Ahvaz, Iran
3 Department of geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, by using the sixteen directions Polar graph-Wind Roses, was calculated the usability factor of the present runway of Zahedan Airport (runway 17-35) in two statistical periods 1991-2017 and 2020-2050 and taking into account the permissible Crosswind (13 knots per hour) by Federal Aviation Administration (FAA) method. In this regard, using the SDSM software and CanESM2 model based on three scenarios RCP2.6, RCP4.5 and RCP8.5, the wind speed and direction of the Zahedan station were studied to 2050. And using the WRPLOT software, for these statistical periods were drawn sixteen directions daily Wind Roses. The results show that the usability factor of the present runway of Zahedan Airport in the statistical period 1991-2017 equal to 95/02%. Forecasts to 2050 show that the usability factor of the present runway of this airport in the two scenarios of RCP2.6 and RCP4.5 has increased by 2.99% and 3.01% respectively, and reaches to more than 98/01%. While this usability factor decreased by 1.8% at RCP8.5 and equal to 93.22%, which is lower than the minimum runway usability factor (95%). Therefore based on the scenario RCP8.5 in Zahedan Airport need to build another runway along the second prevailing wind direction at this scenario (135 degree) to provide the minimum of usability factor of the runway (95%).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Weather
 • Climate change
 • wind
 • Usability factor of runway
 • Zahedan Airport
 1. . بهبهانی، حمید. ایمانی، مختار. 1376. طرح و محاسبه فرودگاه. تهران ، دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ چهارم.

  2. جهانبخش اصل، سعید. خورشیددوست، علی محمد. حسینی، عباس. 1381. باد عامل تأثیرگذار در طراحی و احداث فرودگاه (مطالعه موردی فرودگاه میانه). فضای جغرافیایی، شماره 6، صص 1 تا 18.

  3. جهانبخش اصل، سعید. ساری صراف، بهروز. حسینی، عباس. 1385. ارزیابی امتداد باند پرواز فرودگاه اردبیل با تجزیه و تحلیل عنصر باد. پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 57، صص113 تا 126.

  4. صفارزاده، محمود. معصومی، غلامرضا. ندیمی، نوید. 1393. برنامه ریزی و طراحی فرودگاه. جلد اول و دوم، ویرایش دوم، تهران : پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی.

  5. پایگاه داده مدل‌های گردش عمومی جو، کشور کانادا، دسترسی:

  http://www.cccsn.ec.gc.ca/index.php?page=dst-sdi>.

  6. روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 1171، تاریخ چاپ 18/11/1385، دسترسی در 30/6/1396.

    <http://donya-e-eqtesad.com/news/700343/>.

   

  1.  Burbidge, Rachel. 2016. Adapting European airports to a changing climate. 6th Transport Research Arena, April 18-21, 2016, pp 14-23. accessed on 25/08/2018: .
  2. Civil Aviation Organization of Iran. (11 OCT 2018). Aeronautical Information Publication (AIP), Aerodromes 2.
  3. - Federal Aviation Administration (FAA). 2016. Airplane Flying     Handbook. U.S. Department of Transportation, available at: <www.faa.gov/library/manuals/aviation
  4. International Civil Aviation Organization (ICAO). 2009. Annex 14: Aerodromes, Volume I, Aerodrome Design and Operations. Fifth  Edition.
  5. Koetse, Mark J. Rietveld, Piet. 2009. The impact of climate change and weather on transport: An overview of empirical findings. Transportation Research Part D: Transport and Environment, Volume 14, May 2009, pp 205-221.
  6. https://doi.org/10.1016/j.trd.2008.12.004>. accessed on 07/11/2018.
  7. Kumar, Bharat. 2006. An Illustrated Dictionary of Aviation. Indian, NewDelhi, Tata McGraw-Hill publishing company.
  8. Williams, Paul D., and Manoj M. Joshi. 2013. Intensification of winter transatlantic aviation turbulence in response to climate change. Nature Climate Change.
  9. <https://www.nature.com/articles/nclimate1866>. accessed on 24/08/2018