اثر دگرگونی‌های آب و هوایی بر ناآرامی‌های حاصل از تنش منابع آب (موردمطالعه: شرق اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیا دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

عواملی نظیر رشد جمعیت مصرف بی‌رویه آب، تغییرات آب‌وهوایی، گرم شدن کره زمین هدر رفتن آب، آلودگی آب و عدم مدیریت صحیح باعث می‌شوند که منابع آب طبیعی، در حال تمام شدن بوده و هر تغییری در مقدار آن تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی سیاسی، اجتماعی امنیتی، بر جای بگذارد. لذا تحقیق حاصل باهدف شناسایی مناطق مستعد بحران آب در محدوده شرق اصفهان انجام‌گرفته است. این مطالعه به‌صورت توصیفی_تحلیلی بوده و تمام ناآرامی‌های اتفاق افتاده در منطقه شرق اصفهان، موردبررسی قرارگرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل: مطالعات کتابخانه‌ای، نقشه‌های توپوگرافی و زمین‌شناسی، داده‌های پارامترهای اقلیمی و هیدرولوژیکی آب‌های سطحی و زیرزمینی بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به‌وسیله‌ی مقایسه نقشه‌های فضایی و همچنین داده‌های ناآرامی‌های منطقه در نرم‌افزار ARC GIS انجام شد. مساحت محدوده بحرانی (خشک‌سالی شدید و خیلی شدید) در سال 91 کمترین و در سال 96 بیشترین مقدار بوده که نشانه درگیر شدن مناطق بیشتری از منطقه با بحران آب و در نتیجه افزایش، احتمالاً تعداد ناآرامی‌ها مواجه می‌گردد. همچنین روند محدوده‌های بحرانی (خشک‌سالی‌های شدید و خیلی شدید) تقریباً ثابت بوده و در سال 96 به‌یک‌باره حدود 25 درصد به نسبت سال 95 افزایش پیداکرده است. درنتیجه بحران شدید منابع آب در این مناطق، کشاورزی و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده و نشان‌دهنده درگیر شدن مناطق بیشتری از منطقه با بحران آب است که به‌تبع آن احتمالاً تعداد ناآرامی‌ها نیز بیشتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of Climate change on Security consequences of Water resources crisis with an emphasis on hydropolitic of border regions

نویسندگان [English]

 • Hasan Nori Emam Zad 1
 • Yahya Mirshekaran 2
2 Department of Geography,Faculty of Management, Police University, Tehran
چکیده [English]

Consequences of climate change affect many aspects of human societies. Unfortunately, the impacts of climate change has less studied and analyzed In terms of security. One of the important effects of climate reimpacts is the impact on water resources of different regions. Access to proper water resources is one of the biggest challenges in the present century, as it is limited to water resources, and the consumption and demand of it is always increasing. Hence, the situation of water resources will play a significant role in the formation of relations flow and development movement in Iran's geographic space. Due to the growing importance of water competition, identification of the positive and negative capacities of the country's hydropolivalent can be used to provide the macro and micro strategies.
The present study is applied in terms of purpose. With descriptive approach following the systematic analysis of the spatial status of water resources (aqueous flows from neighboring countries and precipitation). It tries to analyze the challenges of dehydration and security consequences of water resources, especially in boundary and border areas.

Dehydration and water crisis in Iran are the result of physical and economic factors resulting from poor management of water resources. Other factors such as annual rainfall, persistent drought, limited water access, population increase, climate change, water distribution, different spatial dispersion, water efficiency in different sectors of agriculture and lack of sustainable water planning can not be ignored.
The above factors lead to a gradual reduction in agricultural activities, increasing tension and involvement over water resources, increasing unemployment and expanding poverty cycle, migrating to major cities and margins, emptying the land of the population, increasing trafficking, dissatisfaction,

کلیدواژه‌ها [English]

 • Atmospheric anomalies
 • hydropolitic
 • water crisis
 • water resources management
 • Boundary Rivers
 1. امینی فسخودی، عباس. 1394. مدل‌سازی مدیریت منابع آب‌وخاک و تعیین الگوی بهره‌برداری بهینه در اراضی زراعی ناحیه شرق اصفهان (جلگه برای آن) با استفاده از رویکرد چندمعیاره برنامه‌ریزی آرمانی (رساله دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی)، دانشگاه اصفهان.
 2. ایرجی، فرهاد. 1396. ارزیابی پتانسیل‌های گردشگری طبیعی مناطق حفاظت‌شده استان اصفهان و مکان‌یابی محل‌های مناسب تفرج در یکی از این مناطق. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 3. باغستانی، علی‌اکبر. مهرابی بشرآبادی، حسین. زارع مهرجردی، محمدرضا. شرافتمند، حبیبه. 1395. کاربرد مفهوم آب مجازی درمدیریت منابع آب ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات منابع آب ایران، شماره 6، ۳۹-۲۸.
 4. مساعدی، ابوالفضل. مرعشی، مهدیه.کواکبی، غزاله. 1393. بررسی مقایسه‌ی خشک‌سالی در مناطق پرباران و کم باران(مطالعه موردی: استان گلستان)، علوم کشاورزی و منابع طبیعی، شماره 1، صفحات ۲۹۰-۲۷۷.
 5. کرمی، تاج الدین. بهرمان، محمد. 1396. آینده‌پژوهی بحران آب و چالش‌های امنیتی آن (موردمطالعه: شهرستان رفسنجان). فصلنامه علمی-تخصصی دانش انتظامی، شماره 21: ۸۰-۴۹.
  1.  Surendran, U., Kumar, V., Ramasubramoniam, S. and Raja, P. 2017. "Development of drought indices drought indices for semi-arid region using drought indices calculator (DrinC)–a case study from Madurai District, a semi-arid District, a semi-arid region in India" Water Resources Management, 31(11): 3593-3605.
  2. Ahmadi, H., Nazari Samani, A. and Malekian, A. 2010. “The Qanat: A Living History in Iran” In Schneier-Madanes, G. and Courel, M.F. 2010. Water and Sustainability in Arid Regions (Bridging the Gap between Physical and Social Sciences). Springer. 125-138.
  3. Mosalanejad, A. 2008. "Examining Different Aspects of Environmental Security with the Approach of Critical School.” The Journal of Environmental Magazine, 34(46): 139-148
  4. Madani, K., Aghakouchak, A. and Mirchi, A. 2016. “Iran’s Socio-economic Drought: Challenges of a Water-Bankrupt Nation”, Iranian Studies, 49(6): 977-1016.
  5. Ziaei, L. 2014. "Review of the Petition Attributed to Sheikh Baha'i and Zayande Rood RightS.” The Journal of Technical- Professional Journal of Iranian Organization for Engineering Order of Building (Isfahan Province), 23(3): 230-232.
  6. Mendicino, G., Senatore A. and Versace, P. 2008. A groundwater resource index (GRI) for drought monitoring and forecasting in a Mediterranean climate, Journal of Hydrology, 357(3-4): 282-302.
  7. Moradi, H., Sepahvand A. and Khazayi, M. 2017. Assessment of meteorological and hydrological drought by using the modified SPI index and SDI (Case study: watershed Khorramabad). Fifth National Conference on Science and Engineering Iranian Watershed. 117.