تحلیل تغییرات آب و هوایی در غرب کشور (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک سنندج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقلیم‌شناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 کارشناسی‌ارشد آب و هواشناسی، گروه جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

تغییر اقلیم یکی از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی بشر در زمان حاضر است. پارامترهای مختلف اقلیمی نظیر دما، بارش و باد در یک محل از عواملی هستند که بر اقلیم آن منطقه تاثیر گذار بوده و شناخت آنها تعیین کننده اقلیم آن منطقه می‌باشند. وقوع پدیده‌هایی از قبیل افزایش یا کاهش ناگهانی دما، بارندگی و سرعت و جهت باد طی یک یا چند سال را می‌توان دلیلی بر تغییر اقلیم آن منطقه دانست. از مباحث مهم اقلیمی که در سال‌های اخیر افکار پژوهشگران و حتی سران حکومت‌ها و سازمان‌ها را به دلیل اثراتی که بر فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... دارا می‌باشد، به خود مشغول داشته است. در کشور ما نیز این مسئله کمتر مورد توجه بوده است ولی در سال‌های اخیر تحقیقات و کنفرانس‌هایی را در پی‌داشته است. به منظور بررسی تغییر اقلیم استان کردستان میانگین، حداقل، حداکثر درجه حرارت و میانگین بارش و میانگین، حداقل، حداکثر سرعت و جهت باد، ایستگاه سنندج طی سال‌های1960-2017 از سازمان هواشناسی دریافت و به صورت سری زمانی تنظیم و با استفاده از آزمون ناپارامتری من_کندال بررسی شده است. در این تحقیق با استفاده از مدل فوق نوع و زمان تغییرات عناصر مذکور شناسایی شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که زمان شروع بیشتر تغییرات ناگهانی و از هر دو نوع روند و نوسان بوده است. پارامترهای میانگین و حداقل دما دارای روند منفی و پارامتر حداکثر دما دارای روند مثبت است و بارش روند منفی را نشان می‌دهد و پارامترهای میانگین و حداقل سرعت باد دارای روند منفی و پارامتر حداکثر سرعت باد دارای روند مثبت است و پارامتر میانگین جهت باد دارای روند منفی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climatic Analysis in Western Iran (Case Study: Sanandaj Synoptic Station)

نویسندگان [English]

 • Manuchehr Farajzadeh 1
 • Sina Elahi 2
1 Physical geography, Tarbiat Modares university, Tehran, Iran
2 Physical geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Climate change is one of the major challenges facing mankind today. Various climatic parameters such as temperature, precipitation and wind in one place are factors that influence the climate of that area and Their knowledge determines the climate of that region. Occurrence of phenomena such as sudden increase or decrease of temperature, rainfall and velocity and direction of wind over one or more years can be attributed to climate change in that region. One of the most important climate issues in recent years has been the opinion of researchers and even heads of governments and organizations due to their effects on political, social, economic and other activities. In our country this issue has been less attention, but in recent years has been the result of research and conferences To Study Climate Change in Kurdistan Province Average, Minimum, Maximum Temperature and Average Precipitation and Mean, Minimum, Maximum Wind Speed and Direction, Sanandaj Station during the Years 1960-2017 Obtained from the Meteorological Organization and set in time series and analyzed using Mann-Kendall nonparametric test.
In this research, using the above model, the type and timing of changes in these elements have been identified. The results of the data analysis show that the onset of most changes was sudden and of both trend and fluctuation. Average and minimum temperature parameters have negative trend and maximum temperature parameter has positive trend and show negative trend precipitation and the mean and minimum wind speed parameters have a negative trend and the maximum wind speed parameter has a positive trend and the mean wind direction parameter has a negative trend.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Climate Change
 • Sanandaj
 • Man_Kendall
 • Sudden Change
 • Trend
 1. حجام، سهراب. خوشخو، یونس. شمس الدین وندی، رضا. 1387. تحلیل روند تغییرات بارندگی‌های فصلی و سالانه چند ایستگاه منتخب در حوزه مرکزی ایران با استفاده از روش‌های ناپارامتری، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 64، 168-157.
 2. حسینی، سیدمحمد. 1397. واکاوی روند بارش جنوب غرب آسیا در نیم سده‌ی گذشته، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 49، 166-151.
 3. دهقانی، طیبه. سلیقه، محمد. علیجانی، بهلول. 1397. اثر تغییر اقلیم بر میزان آب قابل بارش در سواحل شمالی خلیج فارس، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال هجدهم، شماره 49، 91-75.
 4. رضایی بنفشه، جوان، خدیجه. زینالی، بتول. 1390. بررسی روند تغییرات سرعت باد در شمال غرب ایران، نشریه جغرافیای طبیعی، شماره 13، دانشگاه تهران، 36-27.
 5. عزیزی، قاسم. تغییر اقلیم، انتشارات قومس، 1383. تهران.
 6. عزیزی، قاسم. شمسی‌پور، علی‌اکبر. یاراحمدی، داریوش. 1387. بازیابی تغییر اقلیم در نیمه غربی کشور با استفاده از تحلیل‌های آماری چند متغیره، پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، شماره 66، 35-19.
 7. علیجانی، بهلول. کاویانی، محمدرضا. 1380. مبانی آب و هواشناسی، انتشارات سمت.
 8. قهرمان، نوذر. قره‌خانی، ابوذر. 1389. بررسی روند تغییرات زمانی سرعت باد در گستره اقلیمی ایران، مجله آبیاری و زهکشی ایران، شماره 1، 43-31.
 9. محمدخانی، مهسا. جمالی، سعید. 1394. ارزیابی میزان آسیب پذیری ایران در مواجه با تغییر اقلیم، نشریه علمی پژوهشی سد و نیروگاه برق آبی ، شماره چهارم، 65-54.
  1. Azizi, Gh. and Roshani, M. 2008. The study of climate change in south coastal of Caspian Sea by Mann-Kendal method. Physical. Geography Research Quarterly. 64:13-28.(In Persian).
  2. Babaeian, E., Najafi Nick, Z., ZabolAbbasi, F., Habibib Nokhandan ,M., Adab ,H. and Malbosi ,Sh. 2009. Investigation of climate change in Iran during 2010-2039 by downscaling of global atmospheric circulation ECHO-G, Geography and development. 16: 135-152. (In Persian).
  3. Cutforth, H.B., Gwoodvin, R.J., Mcconkey, D.G. and Smith, P.G. Jefferson. 1999. climate change in the semiarid prairie of  southwestern saakathwestern: late winter-early spring. Can. Plant. Sci. plant. Sci.79: 343-353.
  4. Ghorbanizadeh Kharazi, H. ,Sadeghi ,H. ,Saghian ,B. and Porhemmat, J. 2009. The investigation of climate change impacts on the temporal distribution of run off flow result from snow melt in Karon Basin. Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering. 9: 45-50.

14. Gunn Persson ,L., Graham, P. and Andereasson, J. 2005. Impact of climate
change effects on sea level rise in combination with an altered river flow in the Lake Malar Region, Swedish Meteorological and Hydrological Institute, SE 601  76 Norrkoping, Sweden.

 1. IPCC, 2007. Summary for Policymarkers, in: Climate Change 2007. Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z., Chen, M., Marquis, K.B., Averyt, M.Tignor and H.L. Miller (eds.) (2007) Climate Change 2007: The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, 1-18
 2. Kendall, M.G. 1970. Rank Correlation Methods, 2nd Ed., New York: Hafner.
 3. Khalili Aghdam, N., Mosaedi, A. and Latifi, N. 2009. investigation of climate change in oromieh during half past century, Journal of water and soil conservation. 4(4): 141-151.(In Persian).
 4. Mann, H.B. 1945. Nonparametric tests against trend, Econometrica, 13: 245-259.
 5. Mitchell, J.M., Chairman, J.R, Dzerdzeevskii, B., Flohn, H., Hofmeyr, W.L., Lamb, H.H., Rao, K.N. and Wallen, C.C. 1966. Climatic Change, Technical note, wmo, No. 79.
 6. Payne, J.T., Wood, A.W., Hamlet, A.F., Palmer, R.N. and Lettenmaier, D.P. 2002. Mitigating the effects of  climate change on thewater resources of the Columbia River basin. Joint Institute for the Study of the Atmosphere and Ocean (JISAO) under NOAA cooperative agreement, No. NA17RJ1232 Contribution 922.
 7. Rio, S.D., Herrero, L., Pinto-Gomes, C. and Peras, A. 2011. Spatial analysis of mean temperature trends in Spain over the period  1961-2006.  Global and Planetary change. 78: 65-75.