بررسی رفتار سازگار به تغییرات اقلیمی، با استفاده از تجارب بلایای اقلیمی، پیش‌نیاز درک تغییرات اقلیمی درمدیریت جنگل‌ ، مورد: رودبار گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای جنگلداری و کارشناس سازمان جنگل‌ها گیلان

2 دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه

3 استادیار اقتصاد و برنامه ریزی جنگل دانشگاه فرایبورگ

4 کارشناس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان

چکیده

برای درک سازگاری به تغییرات اقلیمی در مدیریت جنگل­، نیاز است تا رویکرد عمومی ادراک و تجربه با رفتار روزانه در جهت سازگاری به تغییرات اقلیمی و روابط بین آنها بررسی شود. طبق آمار مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران ، براساس شاخص بارش-تبخیر و تعرق استاندارد شده (SPEI) در دوره یک­ساله بمیزان 62/2 درصد و در دوره ده­ساله بمیزان 9/84 درصد از مساحت استان گیلان تحت تاثیر خشکسالی قرار دارد. این مطالعه به بررسی رابطه ادراکات و تجارب مردم در ارتباط با پدیده خشکسالی بعنوان یکی از بلایای اقلیمی با رفتار روزانه آنها از نظر سازگاری به تغییرات اقلیمی می­پردازد. با استفاده از نظریات مطرح روانشناسی دنیا، پرسشنامه­ای مطابق تئوری­های سطوح قاعده­مند (CLT) و رفتار برنامه­ریزی شده (TPB) تنظیم و بین نسل نوجوان در سطح مدارس شهرستان رودبار توزیع و پاسخ­ها دریافت شد. سپس با مدل معادله ساختاری و به روش تحلیل مسیر، ضرایب بتا و بارعاملی استاندارد به کمک نرم­افزار PLS برآورد شدند. برای متغیرهای پژوهش، روایی همگرا AVE  بزرگتر از0/5  و آلفای کرونباخ برای پایایی نیز بزرگتر از0/7  بدست آمد که گویای اعتبار و اعتماد پرسشنامه می­باشد. نتایج SEM نشان داد که تجارب خشکسالی رابطه­ای غیرمستقیم با رفتار سازگار، ولی دو متغیر پنهان تغییرات اقلیمی و ادراک صرفه­جویی آب، رابطه مستقیم با رفتار سازگار و صرفه­جویانه دارند. معنا­داری روابط مذکور از طریق آزمون  t با اطمینان 95% نیز اثبات شد. وجود رابطه قوی­تر بین متغیر تغییر اقلیم نسبت به متغیر درک صرفه­جویی آب، دلالت براین موضوع دارد که تمرکز افراد روی مفاهیم انتزاعی (سطح بالای ساختار CLT) کمتر بوده، در حالی­که تمرکز آنها روی مفاهیم عینی (سطح پایین ساختار CLT)، همچون رفتارهای روزانه بیشتر است. لذا باتوجه به تاثیر تغییرات اقلیمی بر بلایای اقلیمی موجود در جنگل­های هیرکانی، می بایست به برنامه­ریزی رفتار سازگار با تغییرات اقلیمی در جهت مقابله با بلایای اقلیمی اقدام نمود.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Climate Change Adaptive Behavior, Using the Influence of Climate Disaster Experiences, Prerequisite for the Perception of climate change in forest management (Case Study: Guilan-Rudbar)

نویسندگان [English]

 • ali omidi 1
 • iraj hassanzad 2
 • Rasoul Yousefpour 3
 • mohammadreza shakori 4
1 Expert of Natural Resources and Watershed Management Organization-General Department of Natural Resources and Watershed Management of Guilan
2 forestry department natural resources faculty. guilan univercity. rasht.iran
3 Fribourg University, Germany
4 Expert of Natural Resources and Watershed Management Organization-General Department of Natural Resources and Watershed Management of Guilan
چکیده [English]

To understand climate change adaptation in forest management, it is necessary to be examined the general approach of perception and experience with daily behavior to adapt to climate change and the relationships between them. According to the National Center for Drought and Crisis Management, based on the SPEI index, 62.2 percent of the annual and 84.9 percent of decade of the total area of Guilan, respectively, is affected by drought. This study examines the relationship between people's perceptions and experiences of drought as a climate disaster and their daily behavior in terms of adaptation to climate change. Using the theories of world psychology, a questionnaire based on the Theory of Regular Levels (CLT) and Planned Behavior (TPB) was developed and distributed to the teenager generation at the school level in Rudbar city. Then, by using the structural equation model and path analysis, standard beta coefficients and factor loads were estimated using PLS software. For the research variables, convergent validity of AVE was greater than 0.5 and Cronbach's alpha for reliability was greater than 0.7, indicating the validity and reliability of the questionnaire. SEM results showed that drought experiences had an indirect relationship with adaptive behavior, but the two hidden variables of climate change and water saving perception had a direct relationship with adaptive and saving behavior. Significance of these relationships was confirmed by t-test with 95% confidence. The existence of a stronger relationship between the variable of climate change than the variable of perception of water saving implies that people focus less on abstract concepts (high level of CLT structure), while their focus is on objective concepts , like more daily behaviors. Therefore, considering the impact of climate change on climate disasters in Hyrcanian forests, it is necessary to plan climate change adaptive behavior to deal with climate disasters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • adabtive behavior
 • climate change
 • drought
 • forest management
 • structural equation model
 1. آقاجانلو، ا.، 1393. مجموعه قوانین و مقررات منابع طبیعی، انتشارات مجد،456 صفحه.
 2. -صالحی، ص.، سلیمانی، ک.، پازکی‌نژاد، ز. 1394. تحلیلی بر نگرش دانشجویان نسبت به تغییرات اقلیمی، جغرافیا و برنامه‌ریزی، 19(54): 171-187.

3.    بی‌نام، 1398. داده‌های خشکسالی استان گیلان، سازمان هواشناسی کشور، مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران، (http://ndc.irimo.ir)

 1. بی­نام، 1395-96. آمارنامه کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه­ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری، اطلاعات و ارتباطات، جلد اول و دوم، 542 صفحه.
 2. بی­نام، 1385-86. آمارنامه کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت امور برنامه­ریزی اقتصادی و بین­­المللی، دفتر آمار و فناوری، اطلاعات، جلد اول، 133 صفحه.

6.  طالشی، ح.، جلالی، غ.، علوی، ج.، حسینی.، م. و نعیمی، ب. 1397. اثر تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی بالقوه گونه راش شرقی  Lipsky (Fagus orientalis) در جنگل‌های هیرکانی ایران، جنگل ایران، 10(2): 251-266.

 1. مرادیان، ن.، هادی‌نیا، ح.، اشرف‌زاده، ا.، 1395. پیش‌بینی دمای کمینه و بیشینه، تابش و بارش ایستگاه سینوپتیک رشت تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم، نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی، 20(55): 29-44.
 2. نصیری, و.، افشاری، س.، وصادقی، م. ۱۳۹۵. اثر تغییر اقلیم بر اکوسیستم‌های جنگلی؛ راهکارهای سازگاری و کاهش مخاطرات،چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
 3. Ajzen, I., 2002. Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. J. Appl. Soc. Psychol. 32:665–683. Arbuckle J.R., J.G., Morton, L.W., Hobbs, J. 2013b. Farmer beliefs and concerns about climate change and attitudes toward adaptation and mitigation: evidence from Iowa. Clim. Chang. 118, 551–563.
 4. Battaglini, A., Barbeau, G., Bindi, M., and Badeck, F.W. 2009. European winegrowers' perceptions of climate change impact and options for adaptation. Reg. Environ. Chang, 9:61–73.
 5. Bodansky, D. 2016. The Paris climate change agreement: a new hope? Am. J. Int. Law, 110.
 6. Cheng, E.W. 2001. SEM being more effective than multiple regressions in parsimonious model testing for management development research. J. Manag. Dev. 20: 650–667.
 7. Deng, Y., Wang, M. and Yousefpour, R. 2017. How do people's perceptions and climatic disaster experiences influence their daily behaviors regarding adaptation to climate change? — A case study among young generations. Science of the Total Environment.
 8. Dillon, R.L., Tinsley, C.H., and Cronin, M. 2011. Why near-miss events can decrease an individual's protective response to hurricanes. Risk Anal. 31: 440–449.
 9. -Goldberger, A.S. 1972. Structural equation methods in the social sciences. Econometrica 979–1001.
 10. Greaves, M., Zibarras, L.D., and Stride, C. 2013. Using the theory of planned behavior to explore environmental behavioral intentions in the workplace. J. Environ. Psychol. 34: 109–120.
 11. Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C.M., and Sarstedt, M. 2017. A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), 2^nd^ Ed., Sage: Thousand Oaks.
 12. Hao, Z.J., Wang, Y., Chen, Y.S., Jiang, L., and Yin, C.t. 2010. Current situation evaluation and systematic analysis on water saving knowledge, awareness and behavior - a case study of high school students in Beijing. J. Nat. Res. 9: 220.
 13. Le Dang, H., Li, E., I., Nuberg, and Bruwer, J. 2014. Understanding farmers' adaptation intention to climate change: a structural equation modelling study in the Mekong Delta, Vietnam. Environ. Sci. Pol., 41: 11–22.
 14. Leiserowitz, A. 2006. Climate change risk perception and policy preferences: the role of affect, imagery, and values. Clim. Chang. 77: 45–72.
 15. Liberman, N., and Trope, Y. 1998. The role of feasibility and desirability considerations in near and distant future decisions: a test of temporal construal theory. J. Pers. Soc. Psychol. 75: 5.
 16. McKee, T.B., N.J., Doesken, and J. Kleist, 1995. Drought monitoring with multiple time scales. Paper Presented at the Proceedings of the 9th Conference on Applied Climatology, Dallas, Boston, MA.
 17. McNeill, K.L., and M.H., Vaughn, 2012. Urban high school students' critical science agency: conceptual understandings and environmental actions around climate change. Res. Sci. Educ. 42: 373–399.
 18. Semenza, J.C., D.E., Hall, D.J., Wilson, B.D., Bontempo, D.J., Sailor, L.A., and George, 2008. Public perception of climate change: voluntary mitigation and barriers to behavior change. Am. J. Prev. Med. 35: 479–487.
 19. Shaw, R., K. Shiwaku Hirohide Kobayashi, M. and Kobayashi, 2004. Linking experience, education, perception and earthquake preparedness. Disaster Prev. Manag: Int. J. 13: 39–49.
 20. Silver, A., and J. Andrey, 2014. The influence of previous disaster experience and sociodemographics on protective behaviors during two successive tornado events. Weather Clim. Soc. 6: 91–103.
 21. Slovic, P., 1987. Perception of risk. Science, 236: 280–285.
 22. -mith, P.D., and M.H., McDonough, 2001. Beyond public participation: fairness in natural resource decision making. Soc. Nat. Resour. 14, 239–249.
 23. -pence, A., W. Poortinga, C. Butler, and N.F., Pidgeon, 2011. Perceptions of climate change and willingness to save energy related to flood experience. Nat. Clim. Chang. 1: 46–49.
 24. -pence, A., W. Poortinga, and N. Pidgeon, 2012. The psychological distance of climate change. Risk Anal. 32: 957–972.
 25. Svoboda, M. M. Hayes, and D. Wood, 2012. Standardized Precipitation Index User Guide. World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland.
 26. Trope, Y., and N. Liberman, 2010. Construal-level theory of psychological distance. Psychol. Rev. 117-440.
 27. UNFCCC, C.F., 2015. Adoption of the Paris Agreement.
 28. Vicente-Serrano S.M., S. Beguería and J.I., López-Moreno, 2010. A Multi–scalar drought index sensitive to global warming: The Standardized Precipitation Evapotranspiration Index – SPEI. Journal of Climate, 23(7): 1696– 1718.
 29. Weber, E.U., and P.C., Stern, 2011. Public understanding of climate change in the United States. Am. Psychol. 66: 315.
 30. Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G. and Van Oppen, C. 2009. Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 177-195.
 31. Whitmarsh, L. 2008. Are flood victims more concerned about climate change than other people? The role of direct experience in risk perception and behavioural response. J. Risk Res. 11: 351–374.
 32. Wolf, J., and Moser, S.C. 2011. Individual understandings, perceptions, and engagement with climate change: insights from in-depth studies across the world. Wiley Interdiscip. Rev. Clim. Chang. 2: 547–569.
 33. Yousefpour R., and Hanninlel, M. 2016. Climate change and decision making under uncertainty, Curr. Forestry Rep, 2:143-149.
 34. Zargar , Sadiq R., Naser B., and Khan F., 2011. A review of drought indices, Environmental Reviews. 19(1):333-349.