دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، آبان 1402، صفحه 1-104 
تحلیل فضایی روند تغییرات دمای نقطه شبنم در ایران

صفحه 55-72

10.30488/ccr.2023.411763.1156

مهناز رستمیان؛ سیدحسین میرموسوی؛ کوهزاد رئیس پور