واکاوی آماری - همدید تغییرپذیری آب ‌و‌ هواشناختی رژیم بارش غرب میانی ایران با تاکید بر رخداد خشکسالی‌های شدید

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 63-82

10.30488/ccr.2020.235986.1004

فرامرز خوش اخلاق؛ مصطفی کریمی احمدآباد؛ سید میثم جاسمی؛ سیف الله کاکی


ارزیابی کارایی مدل SDSM در بررسی پیامدهای تغییر اقلیم برای پهنه‌های اقلیمی مختلف ایران

دوره 2، شماره 5، فروردین 1400، صفحه 1-14

10.30488/ccr.2020.248188.1023

محسن حمیدیان پور؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ محمدرضا علیمرادی


ارزیابی اثرات تغییر آب و هوا بر عملکرد محصول گندم ایران

دوره 2، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 1-18

10.30488/ccr.2021.261267.1031

منوچهر فرج زاده؛ یوسف قویدل رحیمی؛ بهروز اسدزاده


گسترش قطب سوی رودباد جنب حاره نمیکره شمالی در عرض های میانه

دوره 2، شماره 7، آذر 1400، صفحه 1-12

10.30488/ccr.2021.304070.1052

سید محمود حسینی صدیق؛ تیمور جعفری؛ مسعود جلالی


واکاوی پیوند پوشش گیاهی و بارش در ایران زمین

دوره 3، شماره 9، خرداد 1401، صفحه 1-12

10.30488/ccr.2022.325797.1069

امید رضا کفایت مطلق؛ کبری معنوی


بررسی پیش‌بینی نوسانات امواج گرمایی در ایستگاه جلفا با استفاده از مدل‌های اقلیمی تحت سناریو rcp8.5

دوره 3، شماره 10، مرداد 1401، صفحه 1-18

10.30488/ccr.2022.339167.1075

فرحناز خرم آبادی؛ سید محمد حسینی؛ علی پناهی؛ ناهید بافنده


پیش نمایی بارش‌های تابستانه مونسونی جنوب شرق ایران مبتنی بر مدل همادی

دوره 4، شماره 15، آبان 1402، صفحه 1-22

10.30488/ccr.2023.390406.1123

محمدرضا سالاری فنودی؛ محمود خسروی؛ تقی طاوسی؛ محسن حمیدیان پور


Impacts of global warming on extreme temperatures in west of Iran

دوره 1، شماره 4، دی 1399، صفحه 11-19

10.30488/ccr.2020.237152.1008

Mostafa Fallahi Khoshji؛ Mehry Akbary